jaunumi
Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”
     Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
  1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās":

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 1 500 000 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro);
lauku saimniecībām - 35 170 012,00 EUR (trīsdesmit pieci miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši divpadsmit eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Izsludināmais finansējums (EUR)

saimniecības ar apgrozījumu līdz 70 tūkst. EUR

saimniecības ar apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR

Austrumlatgales RLP

611 935

2 077 888

Dienvidkurzemes RLP

1 153 824

3 917 929

Dienvidlatgales RLP

1 024 016

3 477 152

Lielrīgas RLP

650 106

2 207 502

Viduslatvijas RLP

787 824

2 675 138

Zemgales RLP

1 211 600

4 114 115

Ziemeļaustrumu RLP

656 925

2 230 658

Ziemeļkurzemes RLP

781 616

2 654 059

Ziemeļvidzemes RLP

1 123 332

3 814 393

 

  1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 12 188 245 EUR (divpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro).

 

  1. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā": fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām - 6 015 013 EUR (seši miljoni piecpadsmit tūkstoši trīspadsmit euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".