jaunumi
Lejasciema vidusskolas forums

     Lejasciema vidusskolā 2018.gada 10. februārī notika skolas forums ar mērķi – uzzināt un apkopot sabiedrības viedokli par Lejasciema vidusskolas tālākās attīstības iespējām. Apzinoties to, ka skola ir pagasta sirds un bez tās nav nākotnes arī apdzīvotajai vietai, bija ļoti svarīgi plašākā auditorijā runāt par skolas attīstības jomām. Alūksnes mācītājs Ernsts Gliks pirms 329 gadiem dibināja skolu Lejasciemā, viņa misija bija dot izglītību cilvēkiem, kas sīksti turējās Vidzemes laukos, arī amatnieku un plostnieku apdzīvotajā Lejasciemā. Gadsimtu laikā skolu jomā daudz kas mainījies. Šobrīd Lejasciema centrā atrodas vidusskola, kurā mācās 124 skolēni ne tikai no Lejasciema, bet arī kaimiņu pagastiem un novadiem.
     Pasākumā piedalījās 61 dalībnieks. Tika pārstāvētas dažādas sociālās grupas – skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi un sabiedrības pārstāvji. Starp tiem arī Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns, Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls. To vadīja Lejasciema vidusskolas absolvente un skolas vecāku pārstāve Jana Igaviņa.
     Skolas foruma 1.daļā direktore Ineta Maltavniece klātesošos iepazīstināja ar Lejasciema vidusskolas nākotnes vīziju, darbības mērķi, izglītības un interešu izglītības programmām, papildus izglītošanās iespējām, pedagoģisko sastāvu, tradīcijām, skolas tuvākās nākotnes vajadzībām.
     Pasākuma 2.daļā dalībnieki strādāja 5 darba grupās, izsakot viedokli par 3 jautājumiem:

  1. Lejasciema vidusskolas stiprās puses
  2. Lejasciema vidusskolā uzlabojamais un skolas iespējas
  3. Lejasciema vidusskolas ideālais absolvents
     Kā papildus jautājums katram dalībniekam uz lapiņas bija jāuzraksta 1 apņemšanās, ko varētu darīt, lai skola sasniedz izvirzītos mērķus, ir labākā. Katrai grupai bija savs moderators. Ar skolotājiem strādāja Līga Ice (Lejasciema vidusskolas skolotāja), ar skolēniem Ralfs Siliņš (Jauniešu centra “Pulss” vadītājs), ar vecākiem Jana Igaviņa (Lejasciema vidusskolas absolvente), ar absolventiem Rūdolfs Maltavnieks (Lejasciema vidusskolas absolvents), ar sabiedrības pārstāvjiem Lana Černoglazova (Lejasciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā).
     Foruma dalībnieki bija vienisprātis, ka Lejasciema vidusskolas stiprās puses ir sakārtota vide, labvēlīgs mikroklimats, daudzveidīgs ārpusstundu nodarbību piedāvājums, Lejasciema pagasta pārvaldes atbalsts. Kā uzlabojamās un skolas iespējas tika nosauktas skolas, vecāku un sabiedrības sadarbības uzlabošana, disciplīnas ievērošana, aktīvāka projektu izstrāde, interešu izglītības programmu dažādošana, solu nomaiņa, telpu iekārtošana skolēnu atpūtai un muzicēšanai. Interesantas atbildes bija jautājumā, kāds ir Lejasciema vidusskolas ideālais absolvents. Gandrīz visu grupu viedoklis sakrita, ka tam jābūt zinošam un zinātkāram, motivētam tālākizglītībai, emocionāli inteliģentam, ar labām komunikācijas spējām.
Foruma dalībnieku apņemšanās darīt skolas labā sākās no dažāda veida
padomu sniegšanas, skolas pasākumu veidošanas, skolas reklamēšanas, līdz pat pasākumu filmēšanai, dambretes turnīru rīkošanai un kūku cepšanai.
     Lejasciema vidusskolas foruma sagatavošanā lielu darbu ieguldīja Lejasciema vidusskolas pedagogi, rūpējoties par zāles un telpu atbilstošu iekārtošanu, kafijas pauzes nodrošināšanu un viesu uzņemšanu.
     Skolas forums noritēja darbīgā, sirsnīgā gaisotnē, tika izteikti daudzi konstruktīvi priekšlikumi skolas tālākai attīstībai. Darbs jāturpina, lai varētu realizēt idejas, kas radušās, apkopojot dažādu sabiedrības pārstāvju domas. Skolas nākotne ir pašu Lejasciema iedzīvotāju rokās. Mūsu novadnieces Zentas Mauriņas vārdi ir aktuāli arī šodien:
“Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt,
 paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot,
 paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.
 Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu aplaimotu”