jaunumi

Lejasciems

“Te maijā ceriņi aug zili, zili
Un baltās ievas ziedu kausus ver.
Pār zāļu pilnām, smaržojošām pļavām
Šalc maija vējš tik dzīvinoši spirgts.
Kā pasakā redz zilo Gauju plūstam
Tai māsa Tirza savu roku spiež
Un vecais ozols, gadu simteņiem šeit audzis,
Tur zaru rokas pret sauli debesīs.”
/Artis Plaudis/

Ziņa pievienota: 16.05.2018

  
     Lejasciemā sācies ceriņu ziedēšanas laiks. Burvīgās smaržas apreibināti, 14.maijā atklājām Gulbenes Mākslas skolas skolotājas Lailas Uiskas audzēkņu darbu izstādi. Paldies Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema pūšamo instrumentu klases audzēkņiem par muzikālajiem priekšnesumiem (koncertmeistare Ineta Maltavnieve, skolotājs Juris Ivanovs) un mākslas darbu autoriem par brīnišķīgo izstādi!

     Aicinām apmeklēt izstādi un apskatīt šobrīd ziedošo Lejasciemu!
 

Ziņa pievienota: 16.05.2018

     Gulbenes novada apsekojamo teritoriju KARTE

     Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Ziņa pievienota: 14.05.2018
 
Ziņa pievienota: 09.05.2018

     4.maijā, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 28.gadadienā, pulcējāmies parkā pie Lejasciema kultūras nama, lai svinētu šo mūsu tautai nozīmīgo notikumu, kad ar saviem “Par” balsojumā Augstākās padomes deputāti, to skaitā arī lejasciemieši Sarmis Mednis, Pēteris Gabranovs, ļāva mums no jauna izveidot savu zemi, savu dzimteni, savu Latviju
     Jau trešo gadu par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 4.maijā tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols, pie kura varam pulcēties, būt kopā, sarunāties, dziedāt, spēlēt vai dejot, godināt savas apkaimes nozīmīgus notikumus  un dalīties atmiņā. Šajā dienā godinājām mūsu pūtēju orķestri "Lejasciems", jo šogad aprit 95 gadi, kopš pūtēju orķerstra kustības pirmsākumiem Lejasciema pagastā.
     Bija liels prieks un gods šajos svētkos būt kopā ar kādreizējo Augstākās padomes deputātu Sarmi Medni. 

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

 

Ziņa pievienota: 07.05.2018